Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Stypendia
Rankingi przyznanych stypendiów w roku akademickim 2014/2015

Lista studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zakwalifikowanych
do otrzymywania stypendium motywacyjnego w semestrze VI na kierunku zamawianym:
   Biotechnologia — [pobierz]
   Inżynieria Środowiska — [pobierz]
   Inżynieria i Gospodarka Wodna — [pobierz]

Lista studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niezakwalifikowanych
do otrzymywania stypendium motywacyjnego w semestrze VI na kierunku zamawianym, listy rezerwowe:
   Biotechnologia — [pobierz]
   Inżynieria Środowiska — [pobierz]
   Inżynieria i Gospodarka Wodna — [pobierz]Wniosek o przyznanie stypendium
dla uczestnika Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość" — [pobierz]
Oświadczenie
Uprzejmie informujemy, że przy składaniu wniosków stypendialnych należy dostarczyć również
wypełnione oświadczenie nt. zapoznania z aktualnym rankingiem średniej z USOS... [pobierz]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Krakowie informuje, iż stypendia z Projektu pn."Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość" zostaną wypłacone po faktycznym przekazaniu środków finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Stypendia otrzyma 49% najlepszych studentów kierunków Inżynieria Środowiska, Biotechnologia, Inżynieria i Go- spodarka Wodna, co stanowi 181 studentów, którzy otrzymają stypendia w I semestrze, a także 49% studentów kierunków Ochrona Środowiska i Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, co stanowi 121 studentów, którzy otrzymają stypendia w I semestrze. Stypendia będą wynosiły od 700 do 1000 zł miesięcznie.


I. Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendiów

1. Stypendium przyznawane jest semestralnie, wypłacane jest przez okres 9 miesięcy w danym roku akademickim tj. od października do stycznia oraz od lutego do czerwca w ratach miesięcznych (z dopuszczalnymi wyjątkami wynikającymi m.in. z terminów rozpoczynania nowych semestrów), w wysokości odpowiednio 1000 PLN, 800 PLN lub 700 PLN.

2. Program stypendialny obejmuje w danym roku akademickim, w którym realizowany jest Projekt każdorazowo do 49% uczestników Projektu z najwyższą średnią ocen.

3. O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu — studenci kierunków zamawianych, którzy przystępując do Projektu podpisali Deklarację uczestnictwa w Projekcie, Oświadczenie Uczestnika Projektu oraz Kwestionariusz Osobowy Uczestnika Projektu... [więcej]