Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Staże i praktyki

"PROGRAM PRAKTYKI ORAZ STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
DLA STUDENTÓW/TEK INŻYNIERII ŚRODOWISKA, BIOTECHNOLOGII, INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ"

Informacje ogólne
 1. Program skierowany jest do Uczestników Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość" w roku akademickim 2014/2015.
 2. Program jest podzielony na trzy działania: staże krajowe, staże zagraniczne w wiodących ośrodkach naukowo-badawczych oraz krajowe praktyki zawodowe.
 3. Realizacja Programu planowana jest w miesiącach lipiec-wrzesień 2015 roku.
 4. Terminy rekrutacji:
  • Rekrutacja Firm: 1.04 — 15.06. 2015
  • Rekrutacja studentów:
   • Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna: 29.04 — 08.05.2015
   • Biotechnologia: 07-15.05.2015
 5. Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji do ww. Projektu.
STAŻE KRAJOWE
 1. Program realizowany jest w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r.
 2. Okres trwania stażu dla jednego Stażysty wynosi 3 miesiące. Czas pracy Stażysty wynosi 40 godzin tygodniowo (łącznie 160 godzin/miesiąc).
 3. Programem Stażu objętych zostanie 20 studentów z Kierunku zamawianego Biotechnologia, 30 studentów z Kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska, 20 studentów dla Kierunku zamawianego Inżynieria i Gospodarka Wodna.
 4. Za staż Stażyści otrzymują Stypendium stażowe w wysokości 15,00 zł brutto za godzinę. Ta kwota stanowi podstawę naliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia publiczno-prawne, jeżeli są one wymagane w myśl obowiązujących przepisów.
 5. Płatność Stypendium stażowego będzie dokonana jednorazowo z dołu za każdy prawidłowo zrealizowany miesiąc Stażu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stażystę/tkę po dostarczeniu zaakceptowanej przez Opiekuna Stażu oraz Instytucji Przyjmującej na Staż Listy obecności.
 6. Jeżeli płatność w postaci transzy, wynikającej z umowy o dofinansowanie Projektu, nie wpłynie w terminie na konto Realizatora Projektu, dopuszcza się opóźnienia w wypłacaniu Stypendium stażowego. Wypłaty opóźnionych stypendiów, zostaną wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania, bez odsetek, z wyrównaniem za brakujące miesiące.
 7. Budżet Projektu poza wynagrodzeniem dla Opiekuna Stażu oraz Stypendium stażowego dla Stażysty/ki przewiduje zakup odzieży ochronnej.
Zgłoszenia do udziału w Programie Staży Krajowych:
 1. Uczestnik Projektu zainteresowany udziałem w Programie dokonuje zgłoszenia we własnym imieniu.
 2. Zgłaszając się do udziału w Programie Uczestnik Projektu wypełnia i składa u Koordynatora następujące dokumenty rekrutacyjne:
  1. Wniosek uczestnictwa w Stażu wraz z informacją dot. średniej ocen uzyskanych od początku studiów oraz tematyki pracy inżynierskiej [załącznik].
  2. Zaświadczenie nt. działalności w życiu studenckim potwierdzone przez właściwy organ np. samorząd studencki, czy opiekuna koła naukowego.
  3. Poświadczoną własnoręcznym podpisem zgodną z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.
 3. Dostarczony przez Uczestnika Projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych podlega weryfikacji pod względem formalnym w Biurze Projektu.
 4. Średnia ocen oraz zostanie zweryfikowana w porozumieniu z właściwymi pracownikami z Wydziałów na podstawię USOS, natomiast udział w zajęciach dodatkowych zostanie zweryfikowany przez Zespół Projektowy na podstawie sprawozdań zawartych w PEFS oraz List obecności.
 5. Kryteria zakwalifikowania Uczestnika Projektu na Staż krajowy:
  1. średnia ocen — ilość punktów odpowiada średniej uzyskanych ocen od początku studiów do ostatniego zaliczonego semestru,
  2. udział w zajęciach dodatkowych — 1 punkt za każdy przedmiot,
  3. frekwencja w obligatoryjnych zajęciach z przedsiębiorczości — 1 punkt za udział w poszczególnych zajęciach na poziomie 100-90%
  4. zgodności tematu pracy inżynierskiej z miejscem stażu — 1 punkt
  5. działalność w życiu studenckim, w tym udział w kołach naukowych, w samorządzie — 1 punkt za udział w kole/pełnioną funkcję w samorządzie.
 6. Uczestnik Stażu krajowego nie może jednocześnie aplikować do Programu Staży zagranicznych.
Prawa i obowiązki Stażysty:
 1. Po zakwalifikowaniu, a przed rozpoczęciem Stażu Stażysta/ka ma obowiązek dostarczyć do Koordynatora następujące dokumenty:
  1. dwa egzemplarze umowy trójstronnej podpisanej przez Stażystę/kę oraz Instytucję Przyjmującą na Staż [załącznik], [załącznik],
  2. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [załącznik],
 2. Stażysta zobowiązany jest do:
  1. Rozpoczęcia i zakończenia Stażu zgodnie z terminami podanymi w umowie trójstronnej.
  2. Opracowania wspólnie z Opiekunem Stażu oraz Realizatorem Projektu Indywidualnego Programu Stażu w wersji językowej polskiej i językowo ustalonej dla danego ośrodka wiodącego, w którym studenci będą odbywać staże, tj. anglojęzycznej lub: niemieckiej, norweskiej, hiszpańskiej [załącznik].
  3. Przestrzegania ustalonego przez Instytucję Przyjmującą na Staż rozkładu czasu pracy, sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych Indywidualnym Programem Stażu, oraz dostosowania się do poleceń Opiekuna Stażu lub innych wskazanych przez Opiekuna Stażu pracowników, o ile nie będą one sprzeczne z prawem.
  4. Zbierania doświadczenia i nabywania umiejętności w zakresie związanym z tematyką studiów, przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Przyjmującego na Staż, w szczególności, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
  5. Dostarczania do 5 dnia roboczego każdego miesiąca po przepracowanym miesiącu List obecności zaakceptowanych przez Opiekuna Stażu oraz Instytucję Przyjmującą na Staż, na podstawie których będzie dokonywana wypłata Stypendium Stażowego [załącznik].
  6. W Stażach zagranicznych: celowego i oszczędnego zarządzania kwotą pobranej od Realizatora Projektu zaliczki przeznaczonej na opłaty (koszt podróży, zakwaterowania, bilety miesięczne) finansowanej z budżetu Projektu, zbierania i przechowywania dokumentów źródłowych (bilety, faktury, paragony) oraz terminowego rozliczenia na podstawie przedstawienia tych dokumentów po powrocie ze Stażu.
  7. Sporządzania Dziennika Stażu i jego dostarczenia wraz z ostatnią Listą obecności do Koordynatora w terminie 5 dni roboczych od daty ukończenia Stażu [załącznik].
  8. Niezwłocznego pisemnego informowania Realizatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach i trudnościach w realizacji Stażu.
  9. Przedstawienia Realizatorowi Projektu Zaświadczenia o odbytym Stażu wydanym przez Instytucję Przyjmującą na Staż wraz z Dziennikiem Stażu przed upływem 5 dni roboczych od dnia zakończenia Stażu [załącznik].
  10. Poddania się wizycie monitoringowej.
 3. Stażysta jest uprawniony do:
  1. współpracy z Opiekunem Stażu.
  2. współpracy i pomocy ze strony Realizatora Projektu, w tym Koordynatora.
 4. W przypadku przerw w odbywaniu Stażu wynikających z usprawiedliwionych nieobecności Stażysty/ki lub z przyczyn niezależnych od niego/niej nie przekraczających 5 dni roboczych, a w przypadku Staży zagranicznych - 2 dni roboczych, Stażysta zobowiązany jest odpracować nieobecności w terminie 2 tygodni od dnia planowanego zakończenia terminu Stażu, w przypadku staży zagranicznych — w terminie jednego tygodnia od dnia planowanego zakończenia terminu Stażu.
 5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Stażysty powyżej 5 dni roboczych, Realizator Projektu oraz Instytucja Przyjmująca na Staż mogą wypowiedzieć umowę o staż ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Pozbawienie możliwości kontynuowania Stażu może nastąpić w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania Stażu trwającej dłużej niż jeden dzień pracy,
  2. stawienia się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.
 7. 10. W razie pozbawienia możliwości kontynuowania Stażu z winy Stażysty, Realizator Projektu zaprzestaje wypłaty Stypendium stażowego. Stażysta/ka zobowiązany/a jest wówczas wypłacić Realizatorowi Projektu odszkodowanie w wysokości utraconej przez Realizatora Projektu kwoty, którą poniósł na organizację Stażu.
Prawa i obowiązki Instytucji Przyjmującej na Staż:
 1. Instytucja zainteresowana udziałem w Projekcie przystępuje do współpracy z Realizatorem Projektu przez podpisanie umowy trójstronnej.
 2. Instytucja Przyjmująca na Staż biorąca udział w Programie zapewnia Stażystom odpowiednie warunki do realizacji Programu Stażu.
 3. Obowiązki Instytucji Przyjmującej na Staż:
  1. Przyjąć Stażystę na Staż w okresie wskazanym w umowie trójstronnej, przy czym Staż odbywać się będzie przez 160 godzin zegarowych/miesiąc.
  2. Wyznaczyć Opiekuna Stażu, który będzie udzielał wskazówek w czasie odbywania Stażu, kontrolował czas pracy Stażysty, przy zastrzeżeniu, że jeden Opiekun może jednocześnie opiekować się max. 2 Stażystami. Opiekun w Stażach zagranicznych powinien swobodnie komunikować się w języku angielskim.
  3. Zaopiniować i zatwierdzić Indywidualny Program Stażu opracowany przez Opiekuna Stażu w porozumieniu z Realizatorem Projektu (Koordynatorem).
  4. Zapoznać Stażystę z zasadami i warunkami pracy, przeprowadzić niezbędne szkolenia wymagane na stanowisku pracy zajmowanym przez Stażystę, w tym szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów przeciwpożarowych.
  5. Prowadzić Staż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
  6. Zapewnić odpowiednie materiały i narzędzi pracy oraz udostępnić niezbędnych danych koniecznych do sporządzenia przez Stażystę Dziennika Stażu.
  7. Niezwłoczne informowanie Realizatora Projektu w formie pisemnej o wszelkich trudnościach i nieprawidłowościach w realizacji Stażu oraz o przerwaniu Stażu przez Stażystę, w tym poinformowanie Koordynatora Kierunku o naruszeniu przez Stażystę w rażący sposób zasad odbywania Stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty.
  8. Ochrona danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
  9. Zatwierdzanie miesięcznych Listy obecności na podstawie których Stażyście zostanie wypłacone Stypendium Stażowe oraz Dziennika Stażu na zakończenie odbywania Stażu.
  10. Wystawienie Zaświadczenia o odbytym Stażu, którego integralną częścią jest Ocena Stażu.
  11. Poddanie się wizycie monitoringowej.
  12. Wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia Stażu w celu odpracowania usprawiedliwionej nieobecności Stażysty.
Obowiązki Opiekunów stażu:
 1. Opiekunowie Stażu obowiązani są do:
  1. Przyjęcia pod nadzór maksymalnie dwóch Stażystów, w okresie wskazanym w umowie o Staż.
  2. Bieżącej współpracy z Realizatorem Projektu i Instytucją Przyjmującą na Staż w zakresie realizacji Stażu i bieżący kontakt z Koordynatorem.
  3. Opracowania we współpracy ze Stażystą i Realizatorem Projektu Indywidualnego Programu Stażu dla Stażysty, zgodnego z efektami kształcenia kierunku, w ramach którego studiuje Stażysta/ka.
  4. Bezpośredniego nadzoru merytorycznego nad Stażystą/ką w miejscu odbywania Stażu i nad przebiegiem Stażu zgodnie z zapisami Indywidualnego Programu Stażu, w tym kontrolowanie poprawności wykonywanych zadań przez Stażystę/kę.
  5. Zapoznania Stażysty ze specyfiką pracy u Przyjmującego na Staż.
  6. Poświadczenia informacji w miesięcznej Liście Obecności, Dzienniku Stażu i wydania Opinii o Stażyście, będącej częścią Zaświadczenia o odbyciu Stażu.
  7. Niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu i Instytucji Przyjmującej na Staż o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty (na bazie miesięcznej Listy obecności), przypadkach przerwania Stażu przez Stażystę, innych istotnych dla realizacji Stażu zdarzeniach.
  8. Uzupełnienia i dostarczenia do Realizatora Projektu oświadczenia dot. nieprzekraczania 240 godzin pracy na rzecz projektów i pracy w instytucjach publicznych oraz uzupełniania i dostarczania kart czasu pracy w przypadku konieczności monitorowania zatrudnienia [załącznik].
STAŻE ZAGRANICZNE W WIODĄCYCH OŚRODKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH
 1. Program realizowany jest w okresie od 01 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r.
 2. Czas trwania Stażu dla jednego Stażysty wynosi 1 miesiąc.
 3. Program realizowany będzie:
  1. na kierunku zamawianym Biotechnologia - 5 Uczestniczek/ów Projektu,
  2. na kierunku zamawianym Inżynieria Środowiska - 7 Uczestniczek/ów Projektu,
  3. na kierunku zamawianym Inżynieria i Gospodarka Wodna - 5 Uczestniczek/ów Projektu.
 4. W ramach Programu Stażyście zostanie zapewniony:
  1. koszt diety dziennej (objętej Stypendium stażowym),
  2. koszt podróży,
  3. koszt zapewnienia noclegu,
  4. koszt miesięcznego biletu studenckiego w miejscu pobytu,
  5. koszt zakupu odzieży ochronnej (dla kierunku Biotechnologia).
 5. Kwota diety dziennej stanowić będzie podstawę naliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia publiczno — prawne, jeżeli są wymagane w myśl obowiązujących przepisów.
 6. Wypłata diet dziennych będzie dokonana jednorazowo z góry na okres 1 miesiąca w walucie polskiej na wskazane przez Studenta/tkę konto bankowe.
 7. Stażysta/ka organizuje podróż, nocleg oraz bilet miesięczny we własnym zakresie. Stażysta/ka pobierze z Uczelni zaliczkę w walucie polskiej w wysokości przysługujących, wskazanych w budżecie Projektu kwot, będzie zobowiązany/a dokonać wymiany walut, dokonywania płatności na miejscu odbywanego stażu, podejmując celowe i oszczędne decyzje w zakresie zarządzania wskazanymi kwotami oraz zbierania i przechowywania. dokumentacji, na podstawie której Stażysta/tka po powrocie dokonana rozliczenia (faktury, paragony, bilety, karty pokładowe).
Zgłoszenia do udziału w Programie Staży Zagranicznych
 1. Uczestnik Projektu zainteresowany udziałem w Programie dokonuje zgłoszenia we własnym imieniu.
 2. Zgłaszając się do udziału w Programie Uczestnik Projektu wypełnia i składa u Koordynatora następujące dokumenty rekrutacyjne:
  1. Wniosek uczestnictwa w Stażu wraz z informacją dot. średniej ocen uzyskanych od początku studiów oraz tematyki pracy inżynierskiej.
  2. Zaświadczenie nt. działalności w życiu studenckim potwierdzone przez właściwy organ np. samorząd studencki, czy opiekuna koła naukowego.
  3. Certyfikat lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka angielskiego (lub innego właściwego dla kraju, w którym będzie odbywany staż: niemiecki, hiszpański, norweski) na poziomie co najmniej B2.
  4. Poświadczoną własnoręcznym podpisem zgodną z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.
 3. Dostarczony przez Uczestnika Projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych podlega weryfikacji pod względem formalnym w Biurze Projektu.
 4. Kryteria zakwalifikowania Uczestnika Projektu na Staż:
  1. średnia ocen — ilość punktów odpowiada średniej uzyskanych ocen od początku studiów,
  2. znajomość języka obcego (język angielski lub język obowiązujący w kraju stażu) — dodatkowy punkt za znajomość języka potwierdzoną certyfikatem na wyższym poziomie niż B2. Dodatkowy punkt zostanie przyznany także za znajomość języka narodowego kraju w którym odbywany będzie staż, tj. niemiecki, hiszpański, norweski. W przypadku wątpliwości będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym,
  3. udział w zajęciach dodatkowych — 1 punkt za każdy przedmiot,
  4. frekwencja w zajęciach z przedsiębiorczości — 1 punkt za udział w poszczególnych zajęciach na poziomie 100-90%,
  5. działalność w życiu studenckim, w tym udział w kołach naukowych, w samorządzie — 1 punkt za udział w kole/pełnioną funkcję w samorządzie.
 5. Na prośbę Instytucji przyjmującej na Staż zagraniczny Uczestnik Projektu może być zobowiązany do przygotowanie dodatkowych dokumentów.
 6. Uczestnik Stażu zagranicznego nie może jednocześnie aplikować do Programu Staży krajowych, z tym zastrzeżeniem, iż student/ka kierunku Biotechnologia może jednocześnie aplikować do udziału w Programie krajowych Praktyk zawodowych.
PRAKTYKI ZAWODOWE KRAJOWE
 1. Program Praktyk realizowany jest w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r.
 2. Czas trwania Praktyki dla jednego Praktykanta wynosi 4 tygodnie.
 3. Praktyki zostały przewidziane dla 15 studentów kierunku Biotechnologia w krajowych Przedsiębiorstwach.
 4. Program Praktyk przewiduje: pracę w laboratorium, zapoznanie z metodami stosowanymi w instytucji, z dokumentacją firmy oraz z nowym sprzętem służącym do wykonywania analiz i badań.
 5. Za realizację Praktyk odpowiada Koordynator kierunku Biotechnologia.
Zgłoszenia do udziału w Programie Praktyk zawodowych:
 1. Uczestnik Projektu zainteresowany udziałem w Programie dokonuje zgłoszenia we własnym imieniu.
 2. Zgłaszając się do udziału w Programie Uczestnik Projektu wypełnia i składa u Koordynatora Kierunku następujące dokumenty rekrutacyjne:
  1. Wniosek uczestnictwa w Praktyce wraz z informacją dot. średniej ocen uzyskanych od początku studiów oraz tematyki pracy inżynierskiej [załącznik].
  2. Zaświadczenie nt. działalności w życiu studenckim potwierdzone przez właściwy organ np. samorząd studencki, czy opiekuna koła naukowego.
  3. Poświadczoną własnoręcznym podpisem zgodną z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.
 3. Dostarczony przez Uczestnika Projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych podlega weryfikacji pod względem formalnym przez Koordynatora Kierunku.
 4. Kryteria zakwalifikowania Uczestnika Projektu na praktyki:
  1. średnia ocen — ilość punktów odpowiada średniej uzyskanych ocen od początku studiów,
  2. udział w zajęciach dodatkowych — 1 punkt za każdy przedmiot,
  3. frekwencja w zajęciach z przedsiębiorczości — 1 punkt za udział w poszczególnych zajęciach na poziomie 100-90%,
  4. zgodność tematu pracy inżynierskiej z miejscem odbywania praktyki — 1 punkt,
  5. działalność w życiu studenckim, w tym udział w kołach naukowych, w samorządzie — 1 punkt za udział w kole/pełnioną funkcję w samorządzie.
 5. Praktykantowi zostanie zapewniona odzież ochronna.
 6. Uczestnik Praktyk może aplikować do Programu Staży Zagranicznych.
Prawa i obowiązki Praktykanta:
 1. Po zakwalifikowaniu, a przed rozpoczęciem Praktyki Praktykant/ka ma obowiązek dostarczyć do Koordynatora dwa egzemplarze umowy trójstronnej podpisanej przez Praktykanta/kę oraz Instytucję Przyjmującą na Praktykę [załącznik].
 2. Praktykant/ka zobowiązany/a jest do:
  1. Rozpoczęcia i zakończenia Praktyki zgodnie z terminami podanymi w umowie trójstronnej.
  2. Opracowania wspólnie z Opiekunem Praktyki oraz Realizatorem Projektu (Koordynatorek Kierunku) Indywidualnego Programu Praktyki [załącznik].
  3. Przestrzegania ustalonego przez Instytucję Przyjmującą na Praktykę rozkładu czasu pracy, sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych Indywidualnym Programem Praktyki, oraz dostosowania się do poleceń Opiekuna Praktyki lub innych wskazanych przez Opiekuna Praktyki pracowników, o ile nie będą one sprzeczne z prawem.
  4. Zbierania doświadczenia i nabywania umiejętności w zakresie związanym z tematyką studiów, przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Przyjmującego na Praktykę, w szczególności, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
  5. Dostarczenia po zakończonej Praktyce do 5 dnia roboczego następnego miesiąca Listy obecności, Dziennika Praktyki oraz Zaświadczenia o odbytej Praktyce wydanego przez Instytucję Przyjmującą na Praktykę zaakceptowanych przez Opiekuna Praktyki oraz Instytucję Przyjmującą na Praktykę [załącznik], [załącznik], [załącznik].
  6. Niezwłocznego pisemnego informowania Realizatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach i trudnościach w realizacji Praktyki.
  7. Poddania się wizycie monitoringowej.
 3. Praktykant/ka jest uprawniony/a do:
  1. Współpracy z Opiekunem Praktyk.
  2. Współpracy i pomocy ze strony Realizatora Projektu, w tym Koordynatora.
 4. W przypadku przerw w odbywaniu Praktyki wynikających z usprawiedliwionych nieobecności Praktykanta/ki lub z przyczyn niezależnych od niego/niej, nie przekraczających 5 dni roboczych, Praktykant/ka zobowiązany/a jest odpracować nieobecności w terminie 2 tygodni od dnia planowanego zakończenia terminu Praktyki.
 5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Praktykanta/ki powyżej 5 dni roboczych, Realizator Projektu oraz Instytucja Przyjmująca na Praktykę mogą wypowiedzieć umowę o Praktykę ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Pozbawienie możliwości kontynuowania Praktyki może nastąpić w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania Praktyki trwającej dłużej niż jeden dzień pracy,
  2. stawienia się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.
 7. Praktykant/ka zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu odbycia Praktyki.
Prawa i obowiązki Instytucji Przyjmującej na Praktykę:
 1. Instytucja zainteresowana udziałem w Projekcie przystępuje do współpracy z Realizatorem Projektu przez podpisanie umowy trójstronnej.
 2. Instytucja Przyjmująca na Praktykę biorąca udział w Programie zapewnia Praktykantom odpowiednie warunki do realizacji Programu Praktyki.
 3. Obowiązki Instytucji Przyjmującej na Praktykę:
  1. Przyjęcie Praktykanta/kę na Praktykę w okresie wskazanym w umowie trójstronnej, przy czym Praktyka odbywać się będzie przez 160 godzin zegarowych/miesiąc.
  2. Wyznaczenie Opiekuna Praktyki, który będzie udzielał wskazówek w czasie odbywania Praktyki, kontrolował czas pracy Praktykanta, przy zastrzeżeniu, że jeden Opiekun może jednocześnie opiekować się max. 2 Praktykantami.
  3. Zaopiniowanie i zatwierdzenia Indywidualnego Programu Praktyki zgodnego z efektami kształcenia dla kierunku w ramach którego studiuje Praktykant, opracowanego przez Opiekuna Praktyki w porozumieniu z Uczelnią (Koordynatorem Kierunku).
  4. Zapoznanie Praktykanta z zasadami i warunkami pracy, przeprowadzić niezbędne szkolenia wymagane na stanowisku pracy zajmowanym przez Praktykanta, w tym szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów przeciwpożarowych.
  5. Prowadzenie Praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
  6. Zapewnienie odpowiednich materiałów i narzędzi pracy oraz udostępnienie niezbędnych danych koniecznych do sporządzenia przez Praktykanta Dziennika Praktyki.
  7. Niezwłoczne informowanie Realizatora Projektu w formie pisemnej o wszelkich trudnościach i nieprawidłowościach w realizacji Praktyki oraz o przerwaniu Praktyki przez Stażystę, w tym poinformowanie Koordynatora Kierunku o naruszeniu przez Praktykanta w rażący sposób zasad odbywania Praktyki, w tym o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Praktykanta.
  8. Ochrona danych osobowych Praktykanta zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
  9. Zatwierdzenie Listy obecności oraz Dziennik Praktyki na zakończenie odbywania Praktyki.
  10. Wystawienie Zaświadczenia o odbytej Praktyce, którego integralną częścią jest Ocena Praktyki.
  11. Poddanie się wizycie monitoringowej.
  12. Wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia Praktyki w celu odpracowania usprawiedliwionej nieobecności Praktykanta.
Prawa i obowiązki Opiekuna Praktyki:
 1. Przyjęcie pod nadzór maksymalnie dwóch praktykantów.
 2. Bieżąca współpraca z Realizatorem Projektu oraz Instytucją przyjmującą na Praktykę w zakresie realizacji Praktyki i bieżący kontakt z Koordynatorem Kierunku Biotechnologia.
 3. Opracowanie we współpracy ze Praktykantem/ami, Realizatorem Projektu i Instytucją przyjmującą na Praktykę Indywidualnego Programu Praktyki dla Praktykanta/ów zgodnego z zgodnego z efektami kształcenia dla kierunku w ramach którego studiuje/ją Praktykant/ci.
 4. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad Praktykantem/ami w miejscu odbywania Praktyki i nad przebiegiem Praktyki zgodnie z Indywidualnym Programem Praktyki, w tym kontrolowanie poprawności wykonywanych zadań przez Praktykanta/ów.
 5. Zapoznania Praktykanta/ów ze specyfiką pracy w Instytucji przyjmującej na Praktykę.
 6. Poświadczania informacji w Liście Obecności, Dzienniku Praktyki i wydanie opinii o Praktykancie/ach będącej częścią Zaświadczenia o odbytej Praktyce.
 7. Niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy i Instytucji przyjmującej na Praktykę o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Praktykanta/ów (na bazie Listy Obecności), przypadkach przerwania Praktyki przez Praktykanta/ów, innych istotnych dla realizacji Praktyki zdarzeniach.