Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Aktualności

12 listopada 2015 ---- Listy rankingowe

Lista studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zakwalifikowanych
do otrzymywania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym

Inżynieria i Gospodarka Wodna — [pobierz]
Inżynieria Środowiska — [pobierz]
Biotechnologia — [pobierz]

w semestrze VII w roku akademickim 2015/2016
w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość".

 

7 października 2015 ---- Wniosek stypendialny

Wniosek stypendialny
należy składać do dnia 20 października u koordynatorów poszczególnych kierunków... [pobierz]

Oświadczenie
Uprzejmie informujemy, że przy składaniu wniosków stypendialnych należy dostarczyć również wypełnione oświadczenie nt. zapoznania z aktualnym rankingiem średniej z USOS... [pobierz]

 

7 sierpnia 2015 ---- Listy obecności

Zgodnie z informacją przesłaną do koordynatorów i studentów z dnia 13 lipca br. (załącznik), uprzejmie przypominamy o prawidłowym uzupełnianiu list obecności. Do Biura Projektu dostarczane są listy obecności z ilością godzin odmienną niż wskazany w umowie wymiar czasu pracy (160 godz./msc). Informujemy, że do czasu dostarczenia poprawnych list obecności zostanie wstrzymana wypłata stypendium.

Ponadto prosimy o sumowanie liczby godzin na liście obecności we właściwej rubryce tabeli.

Suma powinna być równa 160.

 

3 sierpnia 2015 ---- Dokumenty w przerwie wakacyjnej

Przypominamy, że na podstawie paragrafu 5 pkt. 9 i 10 umowy o staż, w miesiącach sierpniu i wrześniu studenci są zobowiązani dostarczyć jedynie listy obecności za miesiąc lipiec i sierpień.

Natomiast w miesiącu październiku — za miesiąc wrzesiewń — pozostałe dokumenty wskazane w umowie:
1. dziennik stażu,
2. zaświadczenie o odbytym stażu,
3. ostatnia lista obecności.

 

29 lipca 2015 ---- Numer rachunku bankowego

Studenci odbywający staż krajowy, którzy nie zamieścili swojego numeru rachunku bankowego w kwestionariuszu, proszeni są o jego pilne dosłanie na adres: k.nowak@ur.krakow.pl.

 

28 lipca 2015 ---- Wolne miejsca na staż i praktykę

UWAGA STUDENTKI I STUDENCI
Jest jedno wolne miejsce na staż zagraniczny dla studentów kierunków zamawianych w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość".

Dla studentów kierunków Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna — Uczelnia zapewnia organizację stażu w Nitrze na Słowacji z terminem 03.08.-03.09.2015 r. (lub innej wskazanej przez studenta/kę instytucji).

Dla studentów kierunku Biotechnologia — Uczelnia zapewnia organizację stażu w Norwegii z terminem 03.08-03.08.2015 r. lub w Wielkiej Brytanii — termin do uzgodnienia (lub w innej wskazanej przez studenta/kę instytucji).

Projekt finansuje koszty:
— podróży,
— noclegu,
— diety,
— ubezpieczenia.

Zgłoszenia na wyjazd na Słowację lub do Norwegii przyjmowane będą do dnia 30 lipca br. do godziny 15.00.

Ponadto są jeszcze wolne miejsca na praktykę dla studentów kierunku Biotechnologia.

Staże i praktyki dają możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą, rozwijają kompetencje zawodowe, w tym komunikacyjne i branżowe oraz mobilność — co jest obecnie poszukiwane i cenione na rynku pracy.

Zainteresowane osoby proszę o pilny kontakt z Biurem Projektu, tel. 12 662 42 53.

 

28 lipca 2015 ---- Dokumentacja stażowa

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rolniczy projektu pn. "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość", programu staży krajowych i zagranicznych oraz praktyk informujemy, że dokumentację stażową, na podstawie której dokonana zostanie wypłata stypendium stażowego, zgodnie & 5 Umowy o Staż należy:

1) dostarczyć do koordynatora kierunku do 5 dnia roboczego każdego następnego miesiąca po przepracowanym miesiącu listę obecności zaakceptowaną przez opiekuna stażu oraz wskazaną osobę reprezentującą instytucję przyjmującą na staż

oraz

2) dostarczyć do koordynatora kierunku dziennik stażu oraz zaświadczenia o odbytym stażu wraz z ostatnią listą obecności, do 5 dnia roboczego następnego miesiąca po zakończeniu stażu. Dokumenty powinny być zatwierdzone przez opiekuna stażu oraz wskazaną osobę reprezentującą instytucję przyjmującą na staż.

W związku z sezonem urlopowym i nieobecnością koordynatorów w miesiącu sierpniu proszę ww. dokumentację dostarczyć do Biura Projektu z siedzibą Biuro Programów Dydaktyczno-Naukowych, pok. 1B, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków na nazwisko mgr Kamila Nowak. W miesiącach wrześniu i październiku dokumenty należy przesłać do koordynatorów kierunku.

Dokumentację można dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty. W wyjątkowych okolicznościach (obawy o  terminowe dostarczenie dokumentów tradycyjną drogą pocztową) proszę przesłać skany dokumentów na adres e-mailowy: k.nowak@ur.krakow.pl, uzupełniając brakujące oryginały w terminie do 7 dni roboczych.

 

12 czerwca 2015 ---- Wyniki rekrutacji

Lista studentów kierunku Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
   zakwalifikowanych do Programu Staży zagranicznych — [pobierz]
w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość".

Lista studentów kierunku Inżynierii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
   zakwalifikowanych do Programu Staży krajowych — [pobierz]
   zakwalifikowanych do Programu Staży zagranicznych — [pobierz]
w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość".

Lista studentów kierunku Biotechnologia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
   zakwalifikowanych do Programu Staży krajowych — [pobierz]
w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość".

Uwaga!
Studenci kierunku Biotechnologia — wciąż jest 1 wolne miejsce na staż krajowy. Ponadto są wolne miejsca na praktykę.
Informacja u Koordynatora Kierunku — mgr Anety Ślusarczyk.
Studenci kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna — wciąż jest 1 wolne miejsce na staż zagraniczny.
Informacja u Koordynatora Kierunku — dr inż. Jakuba Wojkowskiego.

 

1 czerwca 2015 ---- Uwaga Studenci, wolne miejsca na staże i praktykę!

Uwaga Studenci, wolne miejsca na staże i praktykę!
Inżynieria Środowiska: 2 miejsca na staże zagraniczne.
Inżynieria i Gospodarka Wodna: 3 miejsca na staże zagraniczne.
Biotechnologia: 1 miejsce na staż krajowy; 12 miejsc na praktykę.

Dodatkowa rekrutacja trwa do 8 czerwca 2015.

Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami przyjmowane będą:
Inżynieria Środowiska — dr hab. inż. Marek Tarnawski,
Koordynator kierunku Inżynieria Środowiska.

Inżynieria i Gospodarka Wodna — dr inż. Jakub Wojkowski,
Koordynator kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna.

Biotechnologia — mgr inż. Ewa Podstawska
(zastępstwo za Koordynatora kierunku Biotechnologia).

 

1 czerwca 2015 ---- Listy rankingowe — pragram staży i praktyk

Lista studentów kierunku Biotechnologia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
   zakwalifikowanych do Programu Praktyk — [pobierz]
   zakwalifikowanych do Programu Staży krajowych — [pobierz]
   zakwalifikowanych do Programu Staży zagranicznych — [pobierz]
w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość".

Lista rezerwowa studentów kierunku Biotechnologia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Program Staże zagraniczne
w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość" — [pobierz]

Lista studentów kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
   zakwalifikowanych do Programu Staży krajowych — [pobierz]
   zakwalifikowanych do Programu Staży zagranicznych — [pobierz]
w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość".

Lista rezerwowa studentów kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna Uniwersytetu Rolniczego Program Staże krajowe
w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość" — [pobierz]

Lista studentów kierunku Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
   zakwalifikowanych do Programu Staży krajowych — [pobierz]
   zakwalifikowanych do Programu Staży zagranicznych — [pobierz]
w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość".

Lista rezerwowa studentów kierunku Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Program Staże krajowe
w ramach Projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość" — [pobierz]

 

27 marca 2015 ---- Rankingi przyznanych stypendiów w roku akademickim 2014/2015

Lista studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zakwalifikowanych
do otrzymywania stypendium motywacyjnego w semestrze VI na kierunku zamawianym:
   Biotechnologia — [pobierz]
   Inżynieria Środowiska — [pobierz]
   Inżynieria i Gospodarka Wodna — [pobierz]

Lista studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niezakwalifikowanych
do otrzymywania stypendium motywacyjnego w semestrze VI na kierunku zamawianym, listy rezerwowe:
   Biotechnologia — [pobierz]
   Inżynieria Środowiska — [pobierz]
   Inżynieria i Gospodarka Wodna — [pobierz]

 

13 lutego 2015 ---- Wnioski o stypendium

Studenci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium do 12 marca 2015 r.
Stypendia zostaną wypłacone za miesiąc październik i listopad do 31 marca 2015 r.

Pobierz aktualny wzór wniosku — [pobierz]

 

Archiwum — [1] | [2]